Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo- opiekuńczych.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji).
 3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście wychowawcom świetlicy.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad zawartych w regulaminie świetlicy, a przede wszystkim: zasady bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 5. Za zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 6. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (telefonów komórkowych, urządzeń typu MP3, PSP, itp.).
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia orazniezwłocznej aktualizacji danych.
 8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest o tym wychowawcę świetlicy.
 9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie przez osobę dotychczas nieupoważnioną lub samodzielne wyjście, itp.) rodzice muszę powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem).

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. Polecenia wydane ustnie dziecku jest przekazane telefonicznie, nie będą respektowane!

 1. Biorę aktywny udział w zajęciach oraz pracach na terenie świetlicy.
 2. Nie przeszkadzam nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 3. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela,
 4. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania. Bawię się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 5. Staram się cicho pracować i bawić.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam, nie używam przemocy, brzydkich słów, nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 7. Dbam o ładny wygląd Sali, nie niszczę zabawek, gier i sprzętu. Szanuję cudzą i swoją własność.
 8. Po skończonej zabawie i po zajęciach porządkuję swoje otoczenie. Dbam o porządek sali, książki, gry, klocki i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.
 9. Każde wyjście ze świetlicy zgłaszam nauczycielowi/wychowawcy.

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content