Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Ścianka wspinaczkowa

Sobota – Niedziela od 9.00 – do 14.00

Serdecznie zapraszamy dzieci od lat 7 na sztuczną  ściankę wspinaczkową, która dostępna jest na sali gimnastycznej w naszej szkole.

Ścianka udostępniona jest nieodpłatnie.

Wejście  o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz. 13.00.

Ze ścianki, przez 50, minut może korzystać jednorazowo 6 osób.

Na ściance obowiązuje obuwie i strój sportowy, a osoby przebywające na sali – obuwie zmienne.

Dzieci do lat 16 przebywają pod opieką rodziców.

Rezerwacji można dokonać do środy każdego tygodnia w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu 65 540 75 19.

Oświadczenia

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Ścianka Wspinaczkowa jest zarządzana przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wschowie.        
 2. Każda osoba korzystająca ze Ścianki Wspinaczkowej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego ustaleń.               
 3. Ścianka Wspinaczkowa  jest czynna w soboty i niedziele od godziny 900do godziny 1400.
 4. Korzystanie ze Ścianki Wspinaczkowej  jest nieodpłatne.      

    II. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 1. Ze Ścianki może korzystać każdy, kto:   
  a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem,  
  b) podpisał oświadczenie o zobowiązaniu się do stosowania Regulaminu, 
  c) wyraził na piśmie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na ściance wspinaczkowej,  
  d) w przypadku osób, które ukończyły 18 lat – podpisał oświadczenie o wspinaniu się na swoją odpowiedzialność,    
  e) w przypadku osób poniżej 18 roku życia – przedstawił podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie.  Osoby do 16 roku życia mogą wspinać się pod bezpośrednią opieką rodzica/ prawnego opiekuna lub opiekuna po okazaniu upoważnienia od rodzica/ opiekuna prawnego, 
  f) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.     
 2.  Warunkiem koniecznym do wejścia na teren Ścianki jest:  
  a) zmiana obuwia na obuwie sportowe, nieużytkowane na dworze, ubranie stroju sportowego  i pozostawienie okrycia wierzchniego oraz niepotrzebnych przedmiotów w szatni,
  b) wypełnienie, podpisanie i złożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lit. b – f.   
 3. Wspinacze wpuszczani są na Ściankę zgodnie z harmonogramem wykorzystania ściany na okres 50 minut liczonych od pełnej godziny rezerwacji. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 65 540 75 19  w godzinach 800 – 1500 lub osobiście u operatora. W przypadku małego ruchu dopuszcza się odstępstwa od harmonogramu po uprzednim uzgodnieniu z operatorem Ścianki. Wspinaczom,  którzy trzykrotnie nie wykorzystają zarezerwowanego terminu (bez wcześniejszego odwołania), nie przysługuje możliwość rezerwacji kolejnych terminów.     
 4.  Obowiązuje absolutny zakaz wstępu na teren Ścianki pod wpływem lub  po spożyciu alkoholu albo środków odurzających oraz zakaz wnoszenia lub spożywania ich na terenie szkoły.  
 5. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie Regulaminu na terenie Ścianki. Korzystający ze Ścianki muszą bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 6. Dyżurujący operator Ścianki ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do Regulaminu lub jego zaleceń i poleceń, zachowujące się niewłaściwie (np. zakłócające porządek) ub stwarzające zagrożenie.      

III. PRZEPISY PRAWNE

 1. Osoby początkujące, które nie znają zasad asekuracji i posługiwania się sprzętem wspinaczkowym mają obowiązek zgłosić się do operatora Ścianki. Osoby takie mogą być asekurowane tylko przez operatora lub przez osobę doświadczoną, wskazaną przez operatora. Wspinaczka takich osób powinna mieć charakter nauki wspinania.   
 2. Na ścianie mogą wspinać się osoby:   
  powyżej 18 roku życia, które podpisały oświadczenie,                                                                                      
  w wieku od 16 do 18 lat, posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,
  poniżej 16 roku życia, posiadające pisemną zgodę rodzica lub opiekunów prawnych, wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców, opiekunów prawnych lub opiekuna po okazaniu upoważnienia od rodzica/ opiekuna prawnego. Wspinaczka osób poniżej 16 roku życia powinna mieć charakter nauki wspinania.
 3. Osoby doświadczone, powyżej 18 roku życia i znające zasady asekuracji, mogą samodzielnie korzystać z części Ścianki z asekuracją drugiej osoby.    
 4. Operator Ścianki ma prawo i obowiązek sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej samodzielnie wspinać się i asekurować.   
 5. Za bezpieczeństwo na Ściance odpowiada operator Ścianki. Każdy użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia operatora ściany o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników ściany lub osób postronnych, a także o uszkodzonych lub obluzowanych chwytach wspinaczkowych oraz wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu obiektu.
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie jako administrator Ścianki nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i uszczerbki na zdrowiu wspinaczy, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń i uczestnictwem w zajęciach, a także nieprzestrzeganiem Regulaminów i zaleceń obsługi.   
 7. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu. Pozostawione przedmioty będą utylizowane po okresie 14 dni od czasu ich pozostawienia.   
 8.  Interpretacja przepisów Regulaminu należy do administratora Ścianki, którym jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie . Aktualnie obowiązujący Regulamin znajduje się w sekretariacie szkoły, u operatorów oraz na stronie internetowej szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 9. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej ponoszą finansową odpowiedzialność za zniszczenia lub inne szkody wyrządzone na terenie ścianki wspinaczkowej jak i szkoły.  
 10.  Zabrania się wnoszenia na teren szkoły i posiadania alkoholu, środków odurzających oraz przedmiotów niebezpiecznych.      
 11. Na terenie szkoły oraz Ścianki zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów.   

IV. PRZEPISY TECHNICZNE 

 1. Na Ściance może wspinać się jednocześnie maksymalnie 6 osób, w tym 3 osoby z asekuracją górną,  1 osoba  z asekuracją dolną,  2 osoby  na bulderowni.   
 2. Sprzęt do wspinaczki jest udostępniany bezpłatnie, u operatora Ścianki.    
 3. Liczba osób korzystających ze Ścianki uzależniona jest od liczby operatorów obecnych na jej terenie. Na jednego operatora przypadać może maksymalnie 5 osób.
 4.  Maksymalna waga wspinacza nie może przekraczać 120 kg.    
 5. Osoba wspinająca się nie może być znacznie cięższa niż osoba asekurująca (różnica wagi nie powinna przekraczać 10 kg).    
 6.  Podczas wspinaczki i asekuracji zabrania się robienia zdjęć, używania telefonu, wykonywania czynności niezwiązanych ze wspinaczką.
 7. Osoba asekurująca w przypadku nienadążania z wybieraniem liny jest zobowiązana do zatrzymania wspinacza.  
 8. Zabrania się wspinania na czas i innego rodzaju wyścigów na ścianie. Wyjątek stanowią imprezy organizowane na terenie ścianki wspinaczkowej, w trakcie których odpowiedzialność za uczestników ponoszą organizatorzy.   
 9.  Każdy wspinający powinien mieć do dyspozycji wolny pas o szerokości ok. 1,5 m. Zabrania się wspinania jeden pod drugim oraz zbaczania ze swojego toru.    
 10.  Na zeskokach ścian (cały materac) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów (sprzętu, toreb, butelek itp.)  
 11. Nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającym, rozmawiać lub rozpraszać uwagę asekurującego, przeszkadzać wspinaczom oraz innym użytkownikom ściany.   
 12.  Zabrania się siedzenia i leżenia na materacach znajdujących się pod ścianami. Wspinanie dozwolone jest wyłącznie w uprzęży biodrowej lub całościowej.
 13.  Linę do uprzęży należy wiązać wyłącznie za pomocą węzła ósemkowego.           
 14.  Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprawnego sprzętu wspinaczkowego, dobrej jakości i właściwego przeznaczenia posiadających atesty (UIAA, CE).                                   .
 15.  Wolno asekurować się przy użyciu przyrządów asekuracyjnych typu kubek asekuracyjny.  
 16.  Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „GriGri” (Petzl), ale tylko przez doświadczone w asekurowaniu osoby (decyduje obsługa ściany).   
 17.  Na ścianie nie wolno asekurować się za pomocą ósemek zjazdowych, węzła półwyblinka.       
 18.  Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. W szczególności zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających do podstawy ściany.  
 19.   Asekurujący ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo asekurowanego wspinacza.
 20.   Na Ściance można się wspinać:      
  a) bez asekuracji nie wyżej niż do wysokości około 2,5 m (wysokość drugiego łączenia płyt) oraz w części bulderowej bez ograniczeń,        
  b) z asekuracją górną (w układzie wędki) tam gdzie wiszą liny,  
  c) z asekuracja dolną  przy uwzględnieniu zasady: wspinający się jest zobowiązany do wpinania się do wszystkich punktów asekuracyjnych będących w linii pokonywanej wspinaczki.   
 21. Tylko uprawnione osoby z obsługi posiadają prawo do zawieszania lin, montażu i demontażu chwytów. Zabrania się zmieniania zawieszenia lin do górnej asekuracji i przepinania karabinów zjazdowych.    
 22.  Na ściance bulderingowej wspinacz zobowiązany jest, każdorazowo do sprawdzenia zeskoku przed przystąpieniem do wspinaczki.              
 23.  Zabrania się niekontrolowanego zeskakiwania na materac po ukończeniu wspinaczki.
 24.  Po zakończeniu wspinaczki w części bulderingowej zaleca się zejście w dół minimum 3 przechwyty, a następnie zeskok na materac do pozycji pionowej.   
 25.  Zabronione jest wspinanie się bez obuwia.  
 26. Zabronione jest używanie magnezji w proszku. Na ściance wspinaczkowej można używać  jedynie magnezji w kulce i w płynie.                
 27. Dopuszczalne jest wspinanie bulderingowe w części przeznaczonej do wspinania z liną, jednakże nie może się to odbywać jednocześnie.   
 28.  Wspinaczkę należy zakończyć na wysokości stanowiska zjazdowego. Nie dopuszcza się wchodzenie wyżej ponad stanowisko zjazdowe.
 29. Osoby wspinające się powinny zachować ostrożność przy zjeżdżaniu, a w szczególności należy zwrócić uwagę, aby nie poobijać sobie kolan oraz prawidłowo wylądować na podłodze.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczone lub zgubione przez klientów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości nowego wyposażenia.         
 2. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń personelu mogą być usunięte z terenu obiektu.  Niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.   
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie  nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych uregulowań    i instrukcji obowiązujących na terenie obiektu.

VI. USTALENIA KOŃCOWE     

 1. Wstęp na ściankę jest traktowany jako akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i pozostałych obowiązujących uregulowań.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.         
 3.  Fotografowanie na terenie obiektu wymaga zgody operatora Ścianki.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content