Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Samorząd szkolny na rok 2023/2024

Zastępca

Przewodniczący

Skarbnik

Opiekunowie samorządu

Paulina Nadtochiy i Marta Jankowiak

Rozdział I: Wstęp 

§1

 Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz.425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie oraz poniższego Regulaminu.

§2

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2we Wschowie.

Rozdział II: Cele działalności Samorządu Uczniowskiego

§3

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego to:

– podnoszenie aktywności uczniów w zakresie działalności społecznej, rozrywkowej oraz sportowo – profilaktycznej,

– współpraca z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zakresie podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły,

– rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez organizację życia szkolnego i pozaszkolnego,

– czuwanie nad przestrzeganiem praw uczniów.

 Rozdział III: Organizacja Samorządu Uczniowskiego

§4

Organy Samorządu Uczniowskiego, które wybierane są w wyborach równych, tajnychi powszechnych to:

– Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok szkolny.

 §5

Prezydium Samorządu Uczniowskiego to:

– Przewodniczący SU,

– Zastępca Przewodniczącego SU,

– Sekretarz.

  §6

Obowiązki Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

– organizują i wyznaczają (w porozumieniu z opiekunem SU) terminy spotkań SU,

– przygotowują roczny plan pracy SU,

– prowadzą dokumentację SU,

– planują, koordynują i organizują działania uczniowskie,

– współpracują z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców z zakresie planowania i organizacji działań uczniowskich.

 §7

Obowiązki Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

– koordynuje pracę przedstawicieli SU,

– reprezentuje SU wobec Dyrekcji,

– uczestniczy w zebraniach SU,

– pośredniczy między SU a przewodniczącymi samorządów klasowych.

 §8

Zakres obowiązków Zastępcy Przewodniczącego SU, Skarbnika oraz Sekretarza jest ustalany na pierwszym zebraniu SU po wyborach.

 Rozdział IV: Ordynacja wyborcza

§9

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego są: równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

Jednostki Samorządu Uczniowskiego podlegające wyborom to: Przedstawiciele SU.

 §10

Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) posiada każdy uczeń szkoły. Bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) posiada każdy uczeń szkoły.

 §11

Ogólnoszkolne wybory na Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odbywają się najpóźniej do 30.09 każdego roku i przeprowadza je Komisja Wyborcza składająca się z przedstawiciela każdej klasy VI, który nie jest kandydatem, powołana na 2 tygodnie przed planowanym terminem wyborów.

 §12

Obowiązki Komisji Wyborczej:

– przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

– ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz określenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej na 10 dni przed planowaną datą wyborów,

– ogłoszenie terminu wyborów,

– przygotowanie miejsca do głosowania oraz dokumentacji wyborczej,

– przeprowadzenie wyborów,

-obliczenie głosów, sporządzenie protokołu z wyborów, ogłoszenie wyników.

 §13

Zasady Ogólnoszkolnych Wyborów do Samorządu Uczniowskiego: 

  1. Kampania wyborcza prowadzona jest przez kandydatów w ciągu 10 dni przed planowaną datą wyborów według zasad określonych przez Komisję Wyborczą.
  2. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie podpisu na liście wyborczej, poprawne wypełnienie karty do głosowania (według instrukcji) oraz wrzucenie jej do urny.
  3. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są alfabetycznie.
  4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostają 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, w następującej kolejności; Przewodniczący SU, Zastępca Przewodniczącego SU, Sekretarz.
  5. Szkolna Komisja Wyborcza zarządza Wybory Uzupełniające w wypadku równej liczby głosów poszczególnych kandydatów.

 Rozdział V: Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§14

Głównym zadaniem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wsparcie jego działalności poprzez pomoc merytoryczną i organizacyjną w planowaniu działań SU.

 Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§15

 Niniejszy Regulamin został uchwalony dnia 3.10.2016 r. i wchodzi w życie dnia 3.10.2016 r.

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content