Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp2wschowa.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa SP2 we Wschowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Obrazki nie posiadają opisów dla osób niedowidzących i niewidomych.
  • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-10.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lenarczyk, szkola@sp2.wschowa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655407519 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

SP2 Wschowa

Wolsztyńska 4
67-400 Wschowa

SP2.

A) adres:
województwo: lubuskie,
powiat: wschowski:
gmina: Wschowa
miejscowość: Wschowa, 67 - 400
Wolsztyńska 4
b) szkoła nie dysponuje samodzielnym parkingiem, w odległości ok. 150 m od szkoły znajduje
się ogólnodostępny parking miejski z 4 miejscami dla osób niepełnosprawnych
c) do budynku szkoły prowadzi główne wejście, do którego (przez teren boiska) mogą dotrzeć
również osoby niepełnosprawne korzystając z podjazdu przeznaczonego dla tych osób. Brak
jest stopni prowadzących bezpośrednio do drzwi. Drzwi otwierają się na zewnątrz; należy
użyć umiarkowanej siły w celu ich otwarcia; brak dzwonka dla osób niepełnosprawnych.
d) do szkoły prowadzi główne wejście, za którym (na parterze) znajduje się punkt
informacyjno - obsługowy, sekretariat szkoły zlokalizowany jest na II piętrze
e) w budynku szkoły brak windy, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody z poręczami
bo obu stronach
f)pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach; brak jest zastosowanych rozwiązań,
zamontowanych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów
g) pomieszczenia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
h) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
i) brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille´a lub w
druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Alternatywne sposoby załatwiania spraw możliwe do zapewnienia przez podmiot:
- na miejscu - przy wsparciu pracownika placówki? TAK
- na miejscu - z pomocą osoby porozumiewającej się w języku migowym? NIE
- kontakt audiowizualny z wykorzystaniem komunikatorów internetowych? NIE
- kontakt audiowizualny z osobą porozumiewającą się w języku migowym z wykorzystaniem
komunikatorów internetowych? NIE
- kontakt z wykorzystaniem SMS/MMS? TAK
- na miejscu - przy zmianie organizacji funkcjonowania podmiotu TAK
Koordynatorem do spraw dostępności w naszej szkole jest

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content