Jednym z nadrzędnych celów edukacji szkolnej jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. Sprawność językowa, jaką nabywa dziecko w procesie kształcenia, oprócz gramatyki i elementów wiedzy o języku obejmuje umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Uczniowie klasy VI f wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Z ortografią za pan brat wyruszamy w świat”. Dzieci miały możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz dokonywanie samokontroli swojej pracy. Ta forma nauki zainteresowała uczniów ortografią, rozbudziła zaangażowanie, motywację do pracy i przezwyciężanie trudności. Celem projektu było zaznajamianie uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym ich stosowaniem, utrwalanie materiału ortograficznego za pomocą ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych, kształcenie spostrzegawczości ortograficznej, samodzielne poprawianie błędów, stosowanie poznanych zasad w pracach pisemnych, zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w nauce ortografii, przygotowanie uczniów do konkursu ortograficznego. Poniżej prezentujemy gry ortograficzne, jakie wykonali uczniowie.

Skip to content