KLAUZULA INFORMACYJNA

(wyróżnianie uczniów za osiągnięcia na uroczystościach szkolnych)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkołą Podstawowa nr 2 we Wschowie ul. Wolsztyńska 4 (e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl tel. 65 5407519) reprezentowana przez Dyrektora  ( e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl ; nr tel.: 65 540 7519).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia na uroczystościach szkolnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawca usług internetowych, dostawca systemów informatycznych.  
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także osobom uczestniczącym w uroczystościach szkolnych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji, przebiegu oraz promowania uroczystości szkolnych, a następnie przetwarzane w dalszych celach archiwalnych tj. przez okres 50 lat.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z promowaniem organizowanych uroczystości szkolnych, osiągnięć uczniów szkoły wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na: 

*

☐ stronie internetowej, 

☐ portalach społecznościowych tj. Facebook, 

☐ audycjach telewizyjnych, 

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych.

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

……………………………………………

                                                                                                       (data, podpis)

*zaznaczyć właściwe

Skip to content