Informacje o szkole

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie
Adres ul. Wolsztyńska 4 67-400 Wschowa
Telefon (65) 540-75-19
E-mail sp2wschowa@poczta.onet.pl
Strona www www.sp2wschowa.pl
Imię i nazwisko dyrektora szkoły Ryszard Ratajczak
Imię i nazwisko koordynatora Monika Skorupińska
Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu Monika Skorupińska – nauczyciel j. niemieckiego, koordynator ds. promocji zdrowia
Lucyna Biłgorajska – pedagog
Joanna Haupt – nauczyciel techniki i plastyki
Karolina Wnuk – Kempa – nauczyciel j. angielskiego
Małgorzata Świder – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pielęgniarka szkolna
Rada Rodziców
Magdalena Ziemek – ratownik medyczny,
rodzic Samorząd Uczniowski
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do programu 02.10.2018.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie funkcjonują 32 oddziały klasowe. W sumie do szkoły uczęszcza 708 uczniów. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i logopedyczną oraz wsparcie doradcy zawodowego. W placówce czynna jest świetlica w godzinach od 6:30 do 16:30. W tym roku szkolnym z opieki w ramach zajęć świetlicowych korzysta   uczniów. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, licząca   nauczycieli, zapewnia uczniom możliwość korzystania z różnorodnych zajęć. Dedykowane są one zarówno dla dzieci mających problemy w nauce jak i uczniów zdolnych. Wymienić należy tutaj zajęcia:

 1. korekcyjno – kompensacyjne
 2. socjoterapeutyczne
 3. psychoedukacyjne
 4. dydaktyczno-wyrównawcze
 5. kompetencji uczenia się
 6. kółka zainteresowań
 7. chór szkolny
 8. SKS-y
 9. artystyczne
 10. sportowe
 11. biblioterapia

Budynek szkoły w tym roku szkolnym został poddany głębokiej termomodernizacji. Dzięki temu zarówno wygląd zewnętrzny budynku jak i jego funkcjonalność uległy znacznej poprawie. Szkoła wyposażona jest w:

 1. salę gimnastyczną
 2. salę gimnastyki korekcyjnej
 3. plac zabaw
 4. boisko wielofunkcyjne
 5. sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne
 6. natryski
 7. kuchnię
 8. jadalnię
 9. bieżącą wodę
 10. gabinet medyczny
 11. gabinet stomatologiczny
 12. gabinet logopedy
 13. gabinet psychologa
 14. gabinet pedagoga

W szkole dzieci, nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w przyjaźnie urządzonej jadalni.

Ze względu na dużą ilość dzieci szkoła w poprzednich latach podjęła działania zmierzające do uświadomienia uczniom, jak szkodliwy dla zdrowia może być hałas. Wprowadzone zostały tzw. „Dni Ciszy”, a nauczyciele przeprowadzili z dziećmi stosowne warsztaty.

Na przerwach międzylekcyjnych uczniowie mogą wyjść na świeże powietrze. Dyżurujący nauczyciele dbają o to, by bezpieczeństwo podczas przerw było wysokie. Wypadki zdarzają się sporadycznie i nie są raczej groźne.

Placówka od wielu lat  podejmuje działania promujące zdrowy tryb życia. Tylko w ostatnich trzech latach w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych przeprowadzono w szkole następujące przedsięwzięcia:

 1. Rok szkolny 2015/2016:
  1. Spektakl „Cyber- Pułapka” dla uczniów klas IV-VI
  1. Spektakl „Kolekcjonerzy wrażeń” dla uczniów klas V-VI (Teatr Maska w Krakowie)
  1. Szkolny Turniej Wiedzy „Profilaktyką na TY” uczniowie klas I-VI
  1. Zajęcia : jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą, bezpieczny internet, cyberprzemoc- konsekwencje
 2. Rok szkolny 2016/2017:
  1. Zajęcia:
 3. „Nałogi- moja świadomość zagrożeń”
 4. „Złość, agresja, przemoc”
 5. „Żyj zdrowo bez nałogów”
 6. „Wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka”
 7. „Rozróżniam swoje i innych sposoby zachowań- uległość, agresja, asertywność”
 8. „Stres – radzenie sobie w sytuacjach trudnych”
 9. zajęcia ze Strażą Miejską „Bezpieczeństwo w komunikacji”
 10. Teatr Maska: „Twoje życie to twoje decyzje”
 11. Warsztaty: „Dopalacze – nie żyj złudzeniami”
 12. Inscenizacja: „Papieros to nie to”

b) Spotkania z rodzicami:

„Nowe środki psychoaktywne – dopalacze.com”

 • Rok szkolny 2017-2018:
  • Konkurs : „Kultura i szacunek tworzą twój dobry wizerunek”
  • „Co wiesz o pierwszym śniadaniu?”
  • „Moja młodość bez uzależnień – Quiz wiedzy o uzależnieniach”
  • 2 godz. Warsztaty „Papierosy i e-papierosy” klasy VI
  • 2 godz. Warsztaty „Dopalacze” klasy VI
  • Filmy zakupione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z GKRPA
 • „Dopalacze – zagrożenia”
 • „Życie bez używek – czyli zdrowo”
 • „Stop uzależnieniom! Do celu w czterech krokach” – zintegrowany program 4 warsztatów.

         Działalność szkoły w obszarze promocji zdrowia jest wieloaspektowa. Zawarta jest ona zarówno w programie profilaktyczno-wychowawczym, planie pracy szkoły jak i w programach nauczania i wychowania. Szkoła na bieżąco dokonuje ewaluacji wybranych obszarów, które zdaniem grona pedagogicznego polepszy samopoczucie uczniów i ich bezpieczeństwo. Wnioski z analiz tychże ewaluacji są sukcesywnie wdrażane. W ramach promocji zdrowia szkoła dokonuje wielu przedsięwzięć. Od wielu lat przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy nauczyciele przeprowadzają warsztaty z pierwszej pomocy. Placówka w ramach działań profilaktycznych współpracuje z:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 2. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 3. kuratorami sądowymi
 4. Sądem Rodzinnym
 5. Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Policją
 7. Strażą Pożarną
 8. Strażą Miejską 

Szkoła bierze również udział w Programie Warzywno – Mleczno – Owocowym skierowanym do uczniów klas I-V.

Każda nasza działalność promująca zdrowy tryb życia jest zbieżna z  ideą „Szkoły Promującej Zdrowie”. Zdecydowaliśmy się przystąpić do programu, gdyż chcemy dążyć do zwiększenia jakości i skuteczności edukacji prozdrowotnej uczniów, nauczycieli, rodziców. Spełniając założone przez SzPZ standardy stworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu całej społeczności szkolnej.

Diagnoza wstępna.

Na podstawie wstępnej diagnozy potrzeb, obserwacji społeczności szkolnej, rozmowie z uczniami, rodzicami oraz analizie zasobów szkoły w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie nas wszystkich, szkolny zespół ds. promocji zdrowia sformułował następujące priorytety działań na rok szkolny 2018/2019:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.
 • Dbanie o higienę i bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 • Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożycia środków psychoaktywnych.

Na podstawie wyżej wymienionych priorytetów sporządzono roczny plan pracy, którego celem jest poprawa sytuacji zdrowotnej w wyróżnionych obszarach.

Skip to content