ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w publikacjach na:

*proszę dokonać wyboru

☐ stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie,

☐ portalach społecznościowych tj. Facebook

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

……………………………………………

                                              (data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie ul. Wolsztyńska 4 (e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl  tel. 65 540 7519) reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: sp2wschowa@pozta.onet.pl  tel. 65 540 7519)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności niezbędnych do ich publikacji na stronie internetowej Administratora, dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. W zakresie publikacji Państwa danych osobowych na stronie internetowej Szkoły – dane te  nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na portalu społecznościowym Szkoły (tj. Facebook), Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Skip to content