ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(uroczystości szkolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu związanym z ich upublicznieniem przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wschowie w związku z promowaniem osiągnięć, uroczystości szkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  ……………………………                                                                                                 (data, czytelny podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z promowaniem osiągnięć, uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wschowie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na:

*proszę dokonać wyboru

☐ stronie internetowej,

☐ portalach społecznościowych tj. Facebook

☐ audycjach telewizyjnych,

☐ audycjach radiowych,

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

……………………………………………

                                              (data, czytelny podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie (adres: ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 7519, e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl )
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia imienia i nazwiska oraz upublicznienia wizerunku Państwa dziecka w związku z promowaniem jego osiągnięć, uroczystości szkolnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO).
Skip to content