Plan działań na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie wstępnej diagnozy potrzeb, obserwacji społeczności szkolnej, rozmowie z uczniami, rodzicami oraz analizie zasobów szkoły w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie nas wszystkich, szkolny zespół ds. promocji zdrowia sformułował następujące priorytety działań na rok szkolny 2018/2019:

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.
  • Dbanie o higienę i bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
  • Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożycia środków psychoaktywnych.

Na podstawie wyżej wymienionych priorytetów sporządzono roczny plan pracy, którego celem jest poprawa sytuacji zdrowotnej w wyróżnionych obszarach.

DziałanieFormy realizacjiOsoby odpowiedzialneTermin realizacjiDokumentacja
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.
1. Zapoznanie środowiska szkolnego z koncepcją SzPZ– Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem SzPZ – Zapoznanie rodziców z koncepcją SzPZ  podczas zebrania z rodzicami – Upowszechnienie koncepcji SzPZ na stronie internetowej szkoły. – Wykonanie gazetki ściennej o SzPZ – zorganizowanie konkursu na najciekawsze szkolne logo SzPZKoordynator ds. promocji zdrowia n-le plastykiI. semestr roku szkolnego 2018/2019– protokół z posiedzenia rady pedagogicznej – protokół z zebrania z rodzicami – gazetka ścienna – strona internetowa  
2. Dbanie o aktywność fizyczną uczniów– udział uczniów z wadami postawy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej – udział uczniów w zajęciach popołudniowych SKS-y – udział uczniów w wyjazdach na basen – udział szkoły w sztafetowym biegu międzypokoleniowym „Bieg Stu”. – korzystanie uczniów ze ścianki wspinaczkowej na terenie szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego – udział uczniów w innych sportowych inicjatywach lokalnychNauczyciele w-f Wychowawcy dyrekcjaCały rok szkolnyDzienniki zajęć pozalekcyjnych   Arkusz zawodów sportowych   Dokumentacja fotograficzna
3. Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia– udział w akcji „Szklanka mleka” – udział w akcji „Owoce w szkole” – upowszechnianie zasad ergonomii w kuchni na zajęciach z techniki – realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się – wprowadzenie zasady „wspólnego drugiego śniadania” w klasach I-III – zachęcanie rodziców do zdrowych nawyków żywieniowych ich dzieci – omawianie zawodów promujących zdrowie na zajęciach z doradztwa zawodowego – konkurs na najsmaczniejszy przepis pt.: „Moje zdrowe drugie śniadanie”Nauczyciele i pracownicy szkoły Nauczyciel techniki   wychowawcy       wychowawcy klas I-III     pedagog         doradca zawodowy       koordynator ds. promocji zdrowia SUCały rok szkolny                                                 II semestrProtokoły z akcji:”Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”     Zapisy w dziennikach lekcyjnych   Dokumentacja fotograficzna
4. Dbanie o właściwy rozwój psychiczny uczniów– rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej – współpraca z poradniami i innymi instytucjami wspierającymi rozwój dzieckaPedagog, Psycholog, Logopeda, nauczycieleCały rok szkolnyZapisy w dziennikach zajęć dodatkowych
2. Dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
1. Przestrzeganie zasad BHP.– przestrzeganie regulaminów pracowni, sal gimnastycznych itp. – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych – organizacja próbnych alarmów ewakuacyjnych – pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw – przeprowadzanie na lekcjach wychowawczych pogadanek o szkodliwości hałasuDyrektor, Specjalista SIP, Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługiCały rok szkolnyZapisy w dziennikach  
2. Współpraca z policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i młodzieży– organizacja pogadanek na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły – realizacja programu „Ratujmy i uczymy ratować” – cykliczne warsztaty z praktycznej formy udzielania pierwszej pomocy skierowane do rodziców i ich dzieci organizowane z klas I-IV przez przedstawicieli Straży Pożarnej – realizacja programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową – organizacja „Dni Bezpiecznego Internetu”pedagog       przeszkoleni nauczyciele koordynator ds. promocji zdrowia           Nauczyciele   Nauczyciele techniki   Nauczyciel zajęć informatycznychCały rok szkolny   Luty 2019 Listopad 2018-maj 2019       Cały rok szkolny Maj 2019 Wg kalendarza imprezSprawozdania z realizacji programów Dokumentacja fotograficzna Regulaminy BHP Protokół z akcji „Karta rowerowa” Scenariusz „Dnia Bezpiecznego Internetu”
3. Dbanie o higienę osobistą.– przeprowadzanie pogadanek nt.: dojrzewania płciowego problemów okresu dojrzewaniahigieny osobistejhigieny jamy ustnejdostosowania stroju do warunków atmosferycznych – okresowa fluoryzacjaPedagog Pielęgniarka szkolna, wychowawcyCały rok szkolnyZapisy w dziennikach wychowawczych
3. Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożycia środków psychoaktywnych.
1. Współpraca z policją i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i młodzieży– prezentacja w szkole materiałów „Profilaktyka i młodzież” oraz materiałów z policji – realizacja programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”pedagogCały rok szkolnyBroszury Dokumentacja fotograficzna
2. Współpraca z rodzicami– przekazywanie rodzicom uczniów materiałów, ulotek dotyczących środków psychoaktywnych, uzależnień i ich przeciwdziałaniu- konsultacje, zebrania z rodzicami – organizacja spotkań w ramach prelekcji z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policją oraz pracownikami instytucji przeciwdziałających uzależnieniom i narkomanii – organizacja spotkania dla rodziców z pracownikami Policji na temat konsekwencji zażywania nielegalnych substancjiPedagog wychowawyCały rok szkolnyProtokół zebrań z rodzicami Dokumentacja fotograficzna
3. Wsparcie uczniów– zaangażowanie uczniów w alternatywne formy spędzania wolnego czasu (wolontariat, zajęcia sportowe, konkursy, harcerstwo, zespół wokalny, koła zainteresowań) – wzmacnianie samooceny uczniów- odkrywanie mocnych stron oraz potencjału charakteru poprzez włączanie ich aktywnie w lekcje, organizowanie imprez szkolnych – organizowanie lekcji poświęconych nauce odmawiania oraz realnej zdolności oceny sytuacji. – promowanie postaw i zachowań godnych naśladowania, spotkania z ciekawymi ludźmi.Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psychologCały rok szkolnyZapisy w dziennikach lekcyjnych i wychowawczych
Skip to content