1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.

Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Dokumentacja
1. Zapoznanie środowiska szkolnego z koncepcją SzPZ – Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem SzPZ – Zapoznanie rodziców z koncepcją SzPZ podczas zebrania z rodzicami – Upowszechnienie koncepcji SzPZ na stronie internetowej szkoły. – Wykonanie gazetki ściennej o SzPZ – zorganizowanie konkursu na najciekawsze szkolne logo SzPZ Koordynator ds. promocji zdrowia n-le plastyki I. semestr roku szkolnego 2018/2019 – protokół z posiedzenia rady pedagogicznej – protokół z zebrania z rodzicami – gazetka ścienna – strona internetowa  
2. Dbanie o aktywność fizyczną uczniów – udział uczniów z wadami postawy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej – udział uczniów w zajęciach popołudniowych SKS-y – udział uczniów w wyjazdach na basen – udział szkoły w sztafetowym biegu międzypokoleniowym „Bieg Stu”. – korzystanie uczniów ze ścianki wspinaczkowej na terenie szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego – udział uczniów w innych sportowych inicjatywach lokalnych Nauczyciele w-f Wychowawcy dyrekcja Cały rok szkolny Dzienniki zajęć pozalekcyjnych   Arkusz zawodów sportowych   Dokumentacja fotograficzna
3. Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia – udział w akcji „Szklanka mleka” – udział w akcji „Owoce w szkole” – upowszechnianie zasad ergonomii w kuchni na zajęciach z techniki – realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się – wprowadzenie zasady „wspólnego drugiego śniadania” w klasach I-III – zachęcanie rodziców do zdrowych nawyków żywieniowych ich dzieci – omawianie zawodów promujących zdrowie na zajęciach z doradztwa zawodowego – konkurs na najsmaczniejszy przepis pt.: „Moje zdrowe drugie śniadanie” Nauczyciele i pracownicy szkoły Nauczyciel techniki   wychowawcy       wychowawcy klas I-III     pedagog         doradca zawodowy       koordynator ds. promocji zdrowia SU Cały rok szkolny                                                 II semestr Protokoły z akcji:”Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”     Zapisy w dziennikach lekcyjnych   Dokumentacja fotograficzna
4. Dbanie o właściwy rozwój psychiczny uczniów – rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej – współpraca z poradniami i innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka Pedagog, Psycholog, Logopeda, nauczyciele Cały rok szkolny Zapisy w dziennikach zajęć dodatkowych

2. Dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

1. Przestrzeganie zasad BHP. – przestrzeganie regulaminów pracowni, sal gimnastycznych itp. – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych – organizacja próbnych alarmów ewakuacyjnych – pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw – przeprowadzanie na lekcjach wychowawczych pogadanek o szkodliwości hałasu Dyrektor, Specjalista SIP, Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Cały rok szkolny Zapisy w dziennikach  
2. Współpraca z policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i młodzieży – organizacja pogadanek na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły – realizacja programu „Ratujmy i uczymy ratować” – cykliczne warsztaty z praktycznej formy udzielania pierwszej pomocy skierowane do rodziców i ich dzieci organizowane z klas I-IV przez przedstawicieli Straży Pożarnej – realizacja programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową – organizacja „Dni Bezpiecznego Internetu” pedagog       przeszkoleni nauczyciele koordynator ds. promocji zdrowia           Nauczyciele   Nauczyciele techniki   Nauczyciel zajęć informatycznych Cały rok szkolny   Luty 2019 Listopad 2018-maj 2019       Cały rok szkolny Maj 2019 Wg kalendarza imprez Sprawozdania z realizacji programów Dokumentacja fotograficzna Regulaminy BHP Protokół z akcji „Karta rowerowa” Scenariusz „Dnia Bezpiecznego Internetu”
3. Dbanie o higienę osobistą. – przeprowadzanie pogadanek nt.: dojrzewania płciowego problemów okresu dojrzewaniahigieny osobistejhigieny jamy ustnejdostosowania stroju do warunków atmosferycznych – okresowa fluoryzacja Pedagog Pielęgniarka szkolna, wychowawcy Cały rok szkolny Zapisy w dziennikach wychowawczych

3. Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożycia środków psychoaktywnych.

1. Współpraca z policją i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i młodzieży – prezentacja w szkole materiałów „Profilaktyka i młodzież” oraz materiałów z policji – realizacja programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pedagog Cały rok szkolny Broszury Dokumentacja fotograficzna
2. Współpraca z rodzicami – przekazywanie rodzicom uczniów materiałów, ulotek dotyczących środków psychoaktywnych, uzależnień i ich przeciwdziałaniu- konsultacje, zebrania z rodzicami – organizacja spotkań w ramach prelekcji z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policją oraz pracownikami instytucji przeciwdziałających uzależnieniom i narkomanii – organizacja spotkania dla rodziców z pracownikami Policji na temat konsekwencji zażywania nielegalnych substancji Pedagog wychowawy Cały rok szkolny Protokół zebrań z rodzicami Dokumentacja fotograficzna
3. Wsparcie uczniów – zaangażowanie uczniów w alternatywne formy spędzania wolnego czasu (wolontariat, zajęcia sportowe, konkursy, harcerstwo, zespół wokalny, koła zainteresowań) – wzmacnianie samooceny uczniów- odkrywanie mocnych stron oraz potencjału charakteru poprzez włączanie ich aktywnie w lekcje, organizowanie imprez szkolnych – organizowanie lekcji poświęconych nauce odmawiania oraz realnej zdolności oceny sytuacji. – promowanie postaw i zachowań godnych naśladowania, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog Cały rok szkolny Zapisy w dziennikach lekcyjnych i wychowawczych
Skip to content