Plan Działań w roku szkolnym 2019-2020

1. Cel: Zmniejszenie częstości występowania zachowań konfliktowych wśród uczniów.

Kryterium sukcesu:

Zmniejszenie o 20% odsetka częstości występowania zachowań konfliktowych wśród uczniów.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel:

  1. Co wskaże, że osiągnięto cel?: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym, obserwacja zespołu ds. promocji zdrowia.
    1. Jak sprawdzimy, że osiągnięto cel?: Analiza wyników ankiet, wywiadów, arkusza obserwacji.
    2. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?: Wskazani członkowie zespołu ds. promocji zdrowia, czerwiec 2020.

2. Zadania.

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/ termin realizacji Wykonawcy/ osoby odpowiedzialne Potrzebne środki/ zasoby Sposób sprawdzenia wykonania zadania
1.  Zorganizowanie Dnia Miłych Słówek 50% społeczności szkolnej weźmie aktywnie udział w akcji Rozwieszenie w budynku szkolnym miłych słówek. Uczniowie, którzy będą stosować miłe słowa zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami II semestr Pedagog szkolny, zespół ds. promocji zdrowia Drobne upominki, materiały biurowe Obserwacja przez n-li i członków zespołu ds. promocji zdrowia, zdjęcia
2. Zorganizowanie Dnia Anioła 85% społeczności szkolnej weźmie aktywny udział w akcji Przebranie się uczniów i nauczycieli za aniołów, zorganizowanie jasełek i wigilii klasowych Grudzień 2019 Ksiądz, nauczyciele religii Artykuły papiernicze Nagrania wideo, zdjęcia, obserwacja życzliwych zachowań wśród uczniów
3. Przeprowadzenie pogadanek/ warsztatów nt. relacji rówieśniczych przez pedagoga szkolnego Pogadanki/ warsztaty w klasach, w których zaobserwowano konflikty między uczniami Organizacja warsztatów prowadzonych przez pedagoga szkolnego Cały rok pedagodzy Środki audiowizualne, materiały biurowe Zapisy w dzienniku, dokumentacja pedagoga
4. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. zachowań konfliktowych wśród uczniów Pogadanki we wszystkich klasach Przeprowadzenie pogadanek w każdej klasie i na każdym etapie edukacyjnym Cały rok Wychowawcy klas Materiały biurowe, środki audiowizualne Zapisy w dzienniku i w programach wychowawczych klas
5. Spotkania z policją nt. odpowiedzialności karnej nieletnich Uczniowie klas 7-ych i 8-ych Zorganizowanie na terenie szkoły spotkań z przedstawicielami policji Cały rok Pedagog, policja, dyrekcja Środki audiowizualne Zdjęcia, adnotacja w dzienniku
6. Pielęgnowanie pozytywnych relacji rówieśniczych poprzez organizowanie wspólnych uroczystości 100% społeczności weźmie aktywny udział w uroczystościach Zorganizowanie uroczystości klasowych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły Cały rok zgodnie z kalendarzem imprez Wychowawcy, nauczyciele Środki audiowizualne Karta wycieczki, zdjęcia, obserwacja zachowań uczniów podczas wycieczek, wyjść
7. Nauka asertywnej postawy i umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem i wyobcowaniem Szkolenia skierowane do klas 4-6 Zorganizowanie przez przedstawicieli PPP szkoleń: –  „Bądź kumplem, nie dokuczaj” – „ Budujemy pewność siebie”       I semestr       II semestr Pedagog, pracownicy PPP Środki audiowizualne, artykuły biurowe Dokumentacja pedagoga
Skip to content