ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu związanym  z organizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wschowie konkursów /zawodów sportowych/ imprezy artystycznej. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.

………………………………………………….

                                                                                      (data, czytelny podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z organizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wschowie konkursu / zawodów sportowych / imprezy artystycznej pn. ……………………………oraz promowaniem w/w wydarzenia – wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka                           w publikacjach na: 

*

☐ stronie internetowej, 

☐ portalach społecznościowych tj. Facebook 

☐ audycjach telewizyjnych, 

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 

☐ gazetkach i broszurach, kronice szkolnej lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych.

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

*zaznaczyć właściwe

………………………………………………..

                                                                                      (data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie ul. Wolsztyńska 4 (e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl  tel. 65 540 7519) reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: sp2wschowa@pozta.onet.pl  tel. 65 540 7519)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu / zawodów sportowych / imprezy artystycznej pod nazwą „ ………………………………………………………   .”
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj. dostawcą usług internetowych, dostawcą systemów informatycznych

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora.

 • Ma Pan/Pani prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu społeczniościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO).
Skip to content