Obowiązek informacyjny

(stypendium szkolne)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie ul. Wolsztyńska 4 (e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl tel. 65 540 7519) reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: sp2wschowa@pozta.onet.pl tel. 65 540 7519)
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ……………………….. lub pisemnie pod adres Administratora.
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium szkolnego za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 90t ust. 1 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481)
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.  
  1. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  1. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Skip to content