PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Program

Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie

na rok szkolny 2017/2018

 

 

 1. I.WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, społecznej”, które powinno być wzmacniane i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”(art. 1pkt.3 Ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących, zaburzających zdrowie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), które łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni, empatyczni, tolerancyjni, aktywni, rozważni, ciekawi świata, dbający o bezpieczeństwo, sprawiedliwi.

Proponowany przez nas Program Wychowawczo – Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda z nich ma na celu zapobieganie pojawieniu się bądź ograniczenie występowania czynników ryzyka. Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy i trwałej relacji pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawiać się podobnym zagrożeniom. Wspólne działanie na polu rodzinnym i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony dialogu traktują się po partnersku. Celem prowadzonych działań wychowawczo - profilaktycznych jest dostarczenie narzędzi, które wzmocnią poczynania szkoły, a w konsekwencji doprowadzą do osiągnięcia sukcesu na wybranym polu. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców  we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. 2017 poz. 356) reguluje działania wychowawczo- profilaktyczne, jakie powinny zostać spełnione przez każdą placówkę szkolną. Proponowane przez nas rozwiązania odwołują się do opisanej tam podstawy programowej oraz celów wychowawczych.

Wszystkie proponowane przez nas działania, poza oczywistą proponowaną tam tematyką, mają również na celu ułatwienie uczniom nabywania umiejętności życia w społeczeństwie, dążą do socjalizacji jednostki. W związku z tym ich celem jest usprawnienie komunikacji, współpracy w grupie (również w środowiskach wirtualnych), ale również pozwalają na rozwijanie zdolności indywidualnej oraz zespołowej pracyczy organizacji i zarządzanie zespołami.

II. OBOWIAZUJĄCE AKTY PRAWNE

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • przeprowadzone ewaluacje wewnętrzne:

- „Znajomość i przestrzeganie norm społecznych w szkole” – maj 2015 r.

- „Współpraca z rodzicami- udział rodziców w działaniach na rzecz rozwoju i ich  dzieci, angażowania rodziców w działania i organizację szkoły” – czerwiec 2013 r.

- „Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej.  Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystaniem

   nowych technik komunikacji. Zbadanie stopnia wiktymizacji z powodu cyberbullingu oraz typu osób wiktymizowanych ” - luty 2016 r.       

- „Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowania uczniów” – maj 2017r.                                                              

 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

Przepisy prawne

1.Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dnu 2 kwietnia 1997 r., Przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. ( Dz.U.1997 nr 78 poz.483);

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016r.poz.1943);

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przygotowującej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. 2017 poz.356);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012 poz.977 z późniejszymi zmianami);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U.2002 nr 3 poz.28);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz.125);

8. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr120 poz.526).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2007 nr 241 poz.1579);

10. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół  i placówek (Dz.U.2015 poz.1214);

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz.873);

12. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2015 r. poz.1113);

13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz.356);

14. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ( Dz. Urz. UE 2016 C202,s.3);

15. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U.1993 nr 38 poz.167);

16. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz. U. 1989 nr 29 poz.155);

17. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu III „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015 poz.1667);

18. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 oz.1225);

19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2005 nr 180 poz.1493);

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.2009 nr139 poz.1133);

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. nr 144, poz.1204);

22. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 20001 r. (Dz. U. 2015 poz.728):

23. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz.1249);

24. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielani i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz.532).

III. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

1. Budowanie świadomości i przynależności narodowej.

2. Wychowanie do wartości:

3. Propagowanie zdrowego trybu życia.

4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

5. Zapobieganie cyberprzemocy.

6. Profilaktyka zagrożeń - środki psychoaktywne.

7. Społeczność szkolna- bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, komunikacja, praca w zespole.        

8. Kształtowanie kompetencji czytelniczych u uczniów klas I - VII, upowszechnianie czytelnictwa.

            Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo- profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy, świata oraz rozwijali swoje zainteresowania, pasje.

I. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ

Budowanie świadomości przynależności narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych służy nabywaniu identyfikacji z narodem i kulturą, które z kolei przygotowują do życia w danym społeczeństwie. Wykształcanie w młodych ludziach odpowiedniej, patriotycznej postawy wymaga czasu i konsekwentnych, ciągłych starań. Z tego powodu działalność dydaktyczno- wychowawcza jest niezbędna w codziennym życiu młodego człowieka a równocześnie jest obowiązkiem spoczywającym na barkach nauczycieli, bez względu na ich wiarę czy preferencje polityczne.

Cele szczegółowe:

- wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymnu kraju, godła, flagi oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji narodowych,

- kształtowanie świadomości obywatelskiej,

- pielęgnowanie postaw patriotycznych,

- kształtowanie patriotyzmu lokalnego,

- rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro,

- zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,

- dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,

- pielęgnowanie tradycji narodowych,

- uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów uroczystości państwowych i szkolnych,

- poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze, sztuce.

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ

 

   Zadania

           Sposób realizacji

Odpowiedzialny  

Termin

1. Uświadamianie istoty przynależności do narodu.

1.Lekcje wychowawcze, historii, języka polskiego i muzyki oraz debaty, broszury informacyjne, plakaty:                                                 -Znajomość słów i melodii hymnu       narodowego.

- Znajomość symboli narodowych. ,,Polska biało-czerwona”- zajęcia poświęcone symbolom narodowym, ich historii, znaczeniu oraz szacunku do nich.

- Dbanie o odpowiedni strój w czasie uroczystości szkolnych .

- Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

- Dbanie o „poprawną polszczyznę”-   zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach z tematów związanych z rozwijaniem umiejętności poprawnej polszczyzny oraz wiadomości o historii naszego kraju.

2. „Ja wśród innych”- zajęcia mające na celu uświadomienie swojej przynależności narodowej. Podczas zajęć uczniowie dyskutują nad tym, co cenią w swoim narodzie i Polakach, wskazują pozytywne cechy, które wyróżniają nas na tle innych narodów i powodują, że powinniśmy czuć się dumni z faktu bycia Polakami.

 wychowawcy klas,     nauczyciele danych przedmiotów oraz wszyscy nauczyciele

wychowawczy

wychowawcy, rodzice

wszyscy nauczyciele

rodzice

wszyscy nauczyciele

nauczyciele poloniści

wychowawcy

 Wrzesień    2017 r.

cały rok

cały rok

2. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

1.Udział w uroczystościach                 o charakterze rocznicowym i patriotycznym,

- obchody Święta Patrona Szkoły;

-apel z okazji Święta Niepodległości.

2. Opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej:

*Pomnik w hołdzie bohaterom, którzy walczyli w obronie Ojczyzny na frontach II wojny światowej

*Pomnik ku czci bohaterskich żołnierzy września 1939 r.

* Pomnik w hołdzie poległym zamordowanym i wypędzonym z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1939-1945.

* Pomnik harcerzy.

- Sztafeta Pamięci Generała Buka

- Syberiada – przygotowanie do zewnętrznego konkursu plastycznego pod hasłem „Ojciec jakiego zapamiętałem – wspomnienia syberyjskich dzieci”                

3. Poznawanie historii lokalnej społeczności.                                          - wycieczki do muzeum, lapidarium, kościołów, zabytków miasta.

-spotkania z ciekawymi ludźmi; - lekcja wychowawcza o historii miasta.

4.Wolontariat.                                       - dbanie o groby, pomniki, miejsca pamięci narodowej.

5.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych.

-festyn z okazji Dnia Dziecka;                

- akcja „Sprzątanie świata”;

-szkolne obchody Dni Przyjaciół Lasu

-udział w gminnych obchodach Dnia Ziemi;

6. Prowadzenie kroniki szkolnej, strony internetowej szkoły, facebook.

Wychowawcy

Wychowawcy kl. I               M.Grys, R.Kokorniak                         Ł. Hilarski,                 E. Filipczuk

M.Iskra. A.Ziemek, Ł.Hilarski, J.Haupt

wychowawcy,   A. Mała

dyrekcja

 A. Mała,                             S. Maćkowiak ,                   K. Wnuk – Kempa ,            D. Galas,  R. Cymerling

wychowawcy

 

A.Mała, wychowawcy, dyrekcja, wszyscy nauczyciele, rodzice

M. Kordek,  M. Majchrzak

 

dyrekcja, wszyscy nauczyciele, rodzice

 
wychowawcy klas  II-VII

M.Kordek, M,Majchrzak J.Bryćko,


M.Majchrzak,

A.Brzostowska, S.Maćkowiak

wrzesień 2017 r.

listopad 2017r.

wg potrzeb

kwiecień 2018 r.

wrzesień 2017 r.

cały rok

cały rok

czerwiec 2018 r.

wrzesień 2017 r.

październik 2017 r.

cały rok

3. Rozwijanie wiedzy i kształtowanie postawy otwartości wobec innych narodów i kultur.

1.Wdrażanie do zgłębiania umiejętności posługiwania się językami obcymi:                             - dni kultury angielskie                           i niemieckiej;

- konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych;

2. Poznawanie istoty Wspólnoty Europejskiej. Zachowanie tożsamości narodowej we Wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji

-lekcje i warsztaty.

nauczyciele języków obcych

n-le j. angielskiego

wychowawcy

październik 2017 r.

cały rok

4.Współpraca  z rodzicami (opiekunami) uczniów.

1. Informowanie opiekunów o najlepszych sposobach przekazywania uczniom wiedzy na temat naszej kultury, historii oraz metodach na pielęgnowanie wyznawanych przez nich wartości- zebrania, spotkania z rodzicami uczniów;

2.Uświadomienie opiekunom jak wielkie znaczenie w życiu dzieci  i młodzieży ma posiadanie oraz przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł postępowania oraz panujących w danej społeczności wartości i norm zachowania - zebrania, spotkania z rodzicami uczniów;

3.Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach patriotycznych odbywających się w szkole i na terenie miasta.

Wychowawcy

Wychowawcy

 dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele

cały rok

I.WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Proces rozwoju wartości u człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat i ma istotny wpływ na otoczenie, w którym żyje, a w konsekwencji na społeczeństwo. Oznacza to, że dziecko od samego początku ma wpływ na swoje otoczenie, ale również samo jest na nie podatne. System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz bliższe i dalsze środowisko. Szkoła chcąc w prawidłowy sposób przekazywać uczniom system wartości powinna skupić się na:

 • Zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci i budowanie więzi z nimi
 • Modelowanie postaw uczniów
 • Zachęcanie uczniów do ciągłego działania
 • Stosowanie metod aktywizujących

Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości jest fundamentem procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i tłumaczenie czym są i co znaczą poszczególne wartości.

 WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

 Zadania                                     Sposób realizacji                       Odpowiedzialny     Termin

1. Wzbogacanie wiedzy
uczniów na temat wartości
oraz określanie ich znaczenia
w życiu codziennym.

2. Włączanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz szkoły i środowiska.

- godziny wychowawcze,
- pogadanki na pozostałych lekcjach, np. język polski,
- e- lekcje,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wyjścia do teatru, muzeum,
- spotkania z psychologiem, pedagogiem,

Zagadnienia do realizacji przez wychowawców klas:

 • wrzesień (oraz cały rok)- patriotyzm
 • październik - pracowitość, samodyscyplina
 • listopad- szacunek
 • grudzień- tolerancja
 • styczeń- odpowiedzialność
 • luty- bezpieczeństwo swoje  i innych
 • marzec- przestrzeganie prawa
 • kwiecień- odwaga
 • maj- uczciwość

wychowawcy, nauczyciele            

                      

cały rok szkolny

1.Pomoc w organizacji     wydarzeń, eventów, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, wyjść, wyjazdów, pomoc koleżeńska.

2.Wolontariat

uczniowie,  wychowawcy

oraz nauczyciele

  SU, Rada Wolontariatu

cały rok szkolny

3. Współpraca z rodzicami - zwiększanie świadomości w temacie wychowania                              do wartości przez rodzinę

1. Spotkania z wychowawcami klas (pogadanki).

2. Zapraszanie i zachęcanie do udziału w imprezach klasowych i szkolnych.

3. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców pt. „ Czasem trzeba powiedzieć NIE”.


wychowawcy, nauczyciele           

                    wychowawcy,        nauczyciele

pedagog

cały rok szkolny

marzec 2018 r.

 

 III. ZDROWY TRYB ŻYCIA

            Zdrowy tryb życia wymaga znacznego wsparcia wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Na zdrowy tryb życia składa się między innymi: zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna. Wpływają one na prawidłowy rozwój fizyczny oraz intelektualny człowieka, co przekłada się również na osiągane przez ucznia wyniki w nauce.

Część Programu Wychowawczo- Profilaktycznego pt.: „Zdrowy tryb życia” ma na celu:

 • kształtowanie aktywnej postawy i dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich i innych ludzi,
 • pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
 • promowanie regularnego uprawiania sportu.

ZDROWY TRYB ŻYCIA

Zadania                           Sposób realizacji                                          Odpowiedzialny                  Termin

 

1.Diagnoza zjawiska

1. Badania diagnostyczne: wad postawy, stomatologiczne, logopedyczne, kontrola wagi ciała,                    


rodzice, stomatolog,
pielęgniarka szkolna, logopeda,                      

wrzesień-październik

cały rok szkolny

2.Przekazywanie wiedzy i nabywanie umiejętności zdrowego odżywiania się.

1. Realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się.

2. Wprowadzenie zasady „wspólnego drugiego śniadania”- w miarę możliwości lokalowych w klasach I-III.

3. Uczestnictwo w programach edukacyjnych: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”.

4. Konkurs profilaktyczny dla klas I-III „Co wiemy o pierwszym śniadaniu?”.

5. „Zdrowe kolorowe dni”- cykl imprez mających na celu w atrakcyjny sposób zaprezentowanie owoców i warzyw w odpowiednim kolorze, np. zielonym, czerwonym, żółtym.


Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny


Wychowawcy klas I-III

 

 
dyrekcja wychowawcy klas I-V

 

 pedagog

 

SU, wychowawcy

 

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 


kwiecień 2018


wg kalendarza imprezy

3. Popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów.

1. Zachęcanie uczniów do czynnego udziału w obowiązkowych i fakultatywnych zajęciach sportowych.

2. Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego;

3.Szkolny konkurs profilaktyczny „Bawi nas piłka”;

 

nauczyciele
wychowania fizycznego,wychowawcyM.Majchrzak,  M.Budnik, R.Cymerling

cały rok szkolny


październik 2017r.

4. Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej.

1. Pogadanka z dziećmi na temat:

- dojrzewania płciowego

- problemów okresu dojrzewania

- higieny osobistej

- dostosowania stroju do okoliczności

- dbałość o swój wygląd i estetykę na co dzień

 

pedagog, pielęgniarka szkolna, wychowawcy, nauczyciele

cały rok szkolny

5. Wyrabianie nawyku czyszczenia zębów i okresowa fluoryzacja.

1. Pogadanka na temat właściwej higieny jamy ustnej;


 pielęgniarka stomatologiczna, wychowawcy

6. Współpraca z rodzicami w zakresie właściwego odżywiania ich dzieci.

1. Zachęcanie rodziców do zdrowych nawyków żywieniowych ich dzieci- drugie śniadanie w szkole.

2. Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy dietetyka.

 

nauczyciele, wychowawcy

cały rok szkolny

7. Walka z hałasem w szkole. Realizacja projektu „ W ciszy własne myśli słyszysz”.

1. Zakup decybelomierza. Pomiar natężenia hałasu w szkole.

2. Lekcje wychowawcze o szkodliwości hałasu- prezentacje multimedialne.

3. Występ zespołu teatralnego.

4. Spotkania z rodzicami.

5. „Dni ciszy”.

6. Wyodrębnienie stref ciszy w szkole- głosowanie uczniów.

7. Turniej wiedzy o szkodliwości hałasu dla klas IV-VII.

8. Rozgrywki umysłowo-sportowe dla klas I-III

9. Opracowanie „Szkolnego kodeksu cichej i bezpiecznej przerwy”.

10. Marsz ciszy- podsumowanie projektu.

11. Pomiar natężenia hałasu w szkole. Opracowanie raportu.

dyrekcja

 

wychowawcy


nauczyciele realizujący
projekt w ramach
Stowarzyszenia
"Razem Łatwiej"

cały rok szkolny- wg kalendarza imprez

8.Budowanie świadomości znaczenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

1. Udział w ogólnopolskim turnieju „ W Europie jeździmy bezpiecznie” dla klas IV-VI,

2. Pogadanki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

3.Spotkania z pracownikiem Straży Miejskiej „Bezpieczeństwo w komunikacji” dla klas I.

n-le techniki

 
wychowawcy

 

pedagog

wrzesieńwrzesień-październik

IV. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY

Agresja i przemoc są zjawiskami powszechnymi i szkodliwymi społecznie. Ich występowanie można zaobserwować we wszystkich strefach życia, także w szkole. Zachowania o charakterze agresywnym i przemocowym naruszają podstawowe prawo dziecka, jakim jest jego prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza nią. Z tego powodu szkoła i wszyscy zatrudnieni w niej pracownicy podejmują się wszelkich działań, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY

Zadania                                  Sposób realizacji                                Odpowiedzialny             Termin

1. Eliminowanie zachowań agresywnych z życia szkoły.

1. Przypomnienie zbioru zasad, reguł, oczekiwań dotyczących zachowania w szkole oraz o konsekwencjach ich nieprzestrzegania-lekcje wychowawcze.

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych- lekcje z wychowawcą, pogadanki, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

3. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych, występujących w czasie przerw- indywidualne rozmowy z uczniami, lekcje wychowawcze, e-lekcja pt. „Stop agresji wśród nas !”

4. Konsekwentne rozliczanie za zachowania agresywne uczniów.

5. Wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w miejscach, w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie – szatnie przy sali gimnastycznej


wychowawcy,
wychowawcy, pedagogwszyscy nauczyciele, pedagog
wychowawcy, pedagog,nauczyciele

                   wrzesień

Październik- listopad        

cały rok

cały rok

 cały rok

2. Eliminowanie agresji słownej

1.Szybkie reagowanie na przejawy agresji słownej podczas przerw.

2. Odnotowanie uwag złego zachowania w e- dzienniku .

3. W przypadku wystąpienia agresji słownej postępowanie zgodne ze strategiami przewidzianymi na takie sytuacje.

 

wszyscy nauczyciele

                                          

wszyscy nauczyciele


wszyscy nauczyciele

cały rok

3. Uczenie uczniów prawidłowych form zachowania   w sytuacjach trudnych, ryzykownych  i konfliktowych.

1. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji).

2. Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.

 

wszyscy nauczyciele, pedagog
wszyscy nauczyciele, pedagog

cały rok

4. Współpraca       z rodzicami przy promowaniu poprawnego stylu zachowania się i przeciwdziałania agresji.

1. Zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z konsekwencjami prawnymi, psychologicznymi , społecznymi stosowania różnych form przemocy, sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Włączanie rodziców   w organizowanie oraz udział w wycieczkach klasowych i imprezach szkolnych.

 

wychowawcy

pedagog


wychowawcy


wszyscy nauczyciele


cały rok

                                                                                             

V. PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY

Internet pomimo licznych pozytywnych i przydatnych informacji, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wraz z jego rozwojem oraz zwiększeniem dostępności do nowych mediów, dzieci i młodzież coraz częściej stają się ofiarami przemocy elektronicznej. Zjawisko określane pojęciem Cyberprzemoc lub cyberbulling w przeciągu kilku lat zostało uznane za istotną kwestię społeczną. Z tego powodu nasz program wychowawczo- profilaktyczny skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci.

PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny            

Termin

1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie przemocy elektronicznej.

1. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych „Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności”.

dyrekcja

zespół prowadzący badania

Styczeń 2018 r.

2.Uświadamianie uczniom znaczenia nowych mediów oraz zagrożeń jakie są z nimi związane.

1.Lekcje wychowawcze, zajęcia komputerowe.

2. Analiza reklam zamieszczanych w Internecie, TV, gazetach.

3. E-lekcje Akademii Aktywnej Edukacji pt. „Czy jesteś bezpieczny w sieci?” dla uczniów klas IV-VII.

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

cały rok

3.Zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce przeciwdziałania cyberprzemocy oraz uzależnieniu od korzystania z nowych mediów.

1.Udział w projektach „Dni bezpiecznego Internetu” oraz „Cyfrowobezpieczni”.

A. Brzostowska

nauczyciele

wychowawcy

wg kalendarza imprezy

4. Promowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego zachowania się w wirtualnym świecie.

1. Informowanie uczniów o konieczności ochrony swoich danych osobowych -pogadanki na lekcji wychowawczej,

- e-lekcja Akademii Aktywnej Edukacji „Chronię swoją prywatność” dla uczniów klas IV-VII.

2. Wypracowanie reguł bezpiecznego korzystania z Sieci oraz zapoznanie z zasadami kulturalnego użytkowania Internetu, tzw. NETYKIETY.

-inscenizacje,

-prelekcje,

- prezentacje multimedialne

3. Wypracowanie z uczniami działania według zasady widzę-reaguję-pomagam. Uczenie, jakie działania powinni podejmować uczniowie, kiedy staną się ofiarą, świadkiem bądź sprawcą przemocy elektronicznej.

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

5. Współpraca z rodzicami.

1.Uświadamianie rodzicom potrzeby kontrolowania tego, co dziecko ogląda, czyta, w jakie gry komputerowe gra;

2. Ukazywanie negatywnego wpływu uzależnień od telewizji i komputera.

wychowawcy,

nauczyciele, pedagog

cały rok

6. Nawiązanie współpracy z instytucjami/ organizacjami zewnętrznymi.

1. Współpraca z Policją.

dyrekcja,
wychowawcy

cały rok

 

 

 

 

 


VI. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ -ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE
.

Zagrożenia dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie ważnym i niepokojącym zjawiskiem. Szkoła oraz nauczyciele mają do spełnienia podobne zadanie jak rodzice: powstrzymać dzieci przed sięgnięciem po narkotyki. Rolą szkoły, wszystkich osób zaangażowanych w proces wychowawczy jest identyfikacja zachowań ryzykownych uczniów i związanych z tym zagrożeń. Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych są dzieci i młodzież pozostające bez opieki rodzicielskiej, „dzieci ulicy”, niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, a także młodzież z zaburzeniami zachowania.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ- ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1. Zapoznanie uczniów z negatywnymi skutkami palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających  i substancji psychoaktywnych.

1. lekcje wychowawcze,

- pogadanki;

- zajęcia z pedagogiem,

2. Konkurs profilaktyczny : „Moja młodość bez uzależnień „ dla klas VI-VII oraz III-V

3.Informowanie poprzez materiały umieszczane w gablotach szkolnych.


wychowawcy
nauczyciele
pedagog

pedagog


pedagog

 

cały rok

maj 2018 r.

 


cały rok

3. Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu ze środkami psychoaktywnymi.

1.Zaangażowanie uczniów do udziału w różnych formach wolontariatu (wolontariat na rzecz osób młodszych, rówieśników, osób starszych, niedołężnych, niepełnosprawnych, wolontariat na rzecz zwierząt, zabytków, przyrody itp.).


Rada wolontariatu, wychowawcy, rodzice

cały rok

4. Kształtowanie asertywnych postaw wobec niepożądanych zjawisk.

1. E-lekcja Akademia Aktywnej Edukacji pt. „Asertywność sposób na życie”.dyrekcja, wychowawcy

cały rok

5. Zaspakajanie potrzeby podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji.

1.Motywowanie do udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

-zajęcia sportowe

-konkursy,

- harcerstwo,

-zespół wokalny

2. Poszerzenie horyzontów uczniów przez prezentacje osiągnięć i sukcesów znanych ludzi np. prezentacja filmu „Mój biegun” .


wychowawcy,
nauczycielen-le w-f


Ł. Hilarski


wychowawcy

cały rok
cały rok

6. Udostępnianie materiałów- ulotek dotyczących substancji psychoaktywnych.

1. Prezentacja w szkole materiałów przekazywanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Profilaktyka i Młodzież” oraz z Policji.pedagog

cały rok

7. Współpraca z rodzicami

1.Przekazywanie rodzicom uczniów materiałów, ulotek dotyczących środków psychoaktywnych, uzależnień i ich przeciwdziałaniu –konsultacje, zebrania z rodzicami;

2. Informowanie rodziców podczas zebrań o instytucjach, do których mogą się zgłosić o pomoc w razie wystąpienia problemu.

3.Organizacja spotkań w formie prelekcji z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policją oraz pracownikami instytucji przeciwdziałających uzależnieniom i narkomanii;

3. Organizacja spotkania dla rodziców z pracownikami Policji na temat konsekwencji posiadania i zażywania nielegalnych substancji.pedagog


pedagogpedagog
wychowawcypedagog

cały rok

 

 

wg potrzeb

wg potrzeb

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJI. TRUDNOŚCI W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW RÓWIEŚNICZYCH, KOMUNIKACJA, PRACA W ZESPOLE.

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, a także zagwarantowanie takich samych warunków podczas organizowanych przez szkołę inicjatyw zewnętrznych spoczywa na wszystkich pracownikach szkoły.

Celem działań szkoły jest także:

- profilaktyka zachowań ryzykownych,

- kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenia sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych,

- budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

BEZPIECZEŃSTWO W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I TRUDNOŚCI W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW RÓWIEŚNICZYCH, KOMUNIKACJA, PRACA W ZESPOLE.

 

Zadania                   Sposoby realizacji                                 Odpowiedzialny                    Termin


1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły

1. Utrzymanie w sprawności instalacji, urządzeń i sprzętów szkolnych (pomoce).

2. Przeprowadzenie próbnych ewakuacji.

3. Przestrzeganie zasad BHP.

4. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw.

dyrekcja                   pracownicy techniczni
                                            

dyrekcja  wszyscy pracownicy


nauczyciele

                 cały rok2. Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska

1.Zapoznanie/przypomnienie uczniom zasad i reguł bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły: (regulaminy)

- pogadanki, lekcje wychowawcze, apele.

2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego.

3. Zaznajamianie uczniów z praktyczną formą udzielania pierwszej pomocy:

-„Ratujemy i uczymy ratować” dla klas I

- „Pierwsza pomoc-uczę się ratować życie” dla klas IV-V


wychowawcy
nauczyciele wychowania fizycznegoMonika Iskra, Małgorzata Świder


pedagog, Straż Pożarna

wrzesień

wrzesień

 

 

 styczeń   kl. Vmarzec  kl. IV

 


3.Zapobieganie zachowaniom problemowym

1. Prowadzenie lekcji, pogadanek, spotkań ze specjalistami na temat agresji, tolerancji, niepełnosprawności.

2. Organizowanie lekcji poświęconych nauce odmawiania oraz realnej zdolności oceny sytuacji.

3. Wzmacnianie samooceny uczniów- odkrywanie mocnych stron oraz potencjału charakteru poprzez włączanie ich aktywnie w lekcje, organizowanie imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wolontariatu.

4. Promowanie zachowań „fair play” na lekcjach wychowania fizycznego.

5. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania:

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- lekcje języka polskiego, religii, historii.

 
wychowawcy

pedagog


wychowawcy
nauczyciele
pedagog
psycholognauczyciele
wychowania fizycznego
nauczyciele

wg planu wychowa.   klasy

cały rok

cały rok


4. Współpraca z rodzicami

1. Pogadanki z rodzicami na temat występujących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci poza szkołą:

- promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,

- przeciwdziałania zażywania substancji psychoaktywnych.

2. Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych.

 

wychowawcy


wychowawcy,


pedagog, psycholog

wg potrzeb

 

VIII. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH U UCZNIÓW KLAS  I-VII, UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA.

            Czytanie, jako umiejętność rozumienia, refleksyjnego przetwarzania tekstu i jego wykorzystania to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywana w procesie kształcenia. Szkoła proponuje uczniom działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i prewencyjnym.

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH U UCZNIÓW KLAS I-VII, UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA.

Zadania

           Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.Popularyzacja książek i czasopism dla dzieci i młodzieży.

1. Gabloty szkolne prezentujące informacje dotyczące autorów i treści książek/ lektur.

2. Konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne.

3. Zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii

4. Informowanie wychowawców i rodziców o ilości przeczytanych książek.

5. Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.

6. Organizowanie kiermaszy książek.

7. Organizowanie wyjść do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa.

n-le biblioteki

n-le biblioteki


n-le j. polskiego, plastyki n-le biblioteki

 
n-le biblioteki

wychowawcy kl.I n-le biblioteki

 n-le biblioteki

cały rok,

wg potrzeb

 Luty 2018

 wg potrzeb

2. Edukacja kulturalna.

1. Udział uczniów w projektach czytelniczych: -„I kudłate, i łaciate”,  -„W świecie wynalazków” międzyszkolny konkurs interdyscyplinarny.

n-le biblioteki

 marzec 2018

3. Współpraca z rodzicami.

1. Włączenie rodziców do akcji „Głośne czytanie przy choince”.

2. Angażowanie rodziców do współorganizowania konkursów czytelniczych.

3. Promowanie wspólnego czytania (na głos) z dzieckiem w domu.

4. Zachęcanie rodziców do zakupu książek dla dzieci na kiermaszach szkolnych.

n-le biblioteki

 n-le biblioteki

 

n-le klas I-III

 n-le biblioteki

grudzień   2017

 

wg potrzeb

Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach I-III

OBSZAR

ZADANIA - KLASY I–III

Zdrowie - edukacja zdrowotna

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości   o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na   rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
 • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się  w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywaniai podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy  z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm  i reguł kultury osobistej;
 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań

 • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się  w różnych sytuacjach   społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;
 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt  z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt  z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
 • inspirowanie do podejmowania aktywności  i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji  w różnych for­mach ekspresji;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
 • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII

OBSZARY

ZADANIA

Zdrowie- edukacja zdrowotna

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania  i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń                             i niedo­skonałości.

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.

Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie                i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie postawy proaktywnej,           w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

 
 

OBSZARY

ZADANIA

 

Bezpieczeństwo - profi­laktyka zachowań ryzy­kownych

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających   z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń  z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach            z innymi.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji  i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się  w prawidłowe  i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia   w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga                       w redukowaniu lęku   w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

OBSZARY

ZADANIA

 

Kultura- wartości, normy    i wzory zachowań

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Zapoznanie  z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Rozwijanie zainteresowań    i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości,                    wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się                   z uwzględnieniem sytuacji  i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii  i samodzielności.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników                           i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań                                 i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury  i dorobku narodo­wego.

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania   w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

OBSZARY

ZADANIA

Bezpieczeństwo - profi­laktyka zachowań ryzy­kownych

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości   i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających   z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń    z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji  i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe   i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputerai internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób   i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia      w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga   w redukowaniu lęku      w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania   w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania                         w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie                        i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele  i zada­nia życiowe?

 
 

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa