I. Informacje ogólne.
1. Od 1 września 2020 r. planuje się utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie klasy VII dwujęzycznej.
2. Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: językiem polskim i językiem angielskim. Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego (5 godzin w tygodniu).
3. Minimum dwa przedmioty nauczania prowadzone będą w języku polskim i języku angielskim (chemia, fizyka, matematyka, biologia, język niemiecki, geografia – odnosząca się do geografii ogólnej, historia – odnosząca się do historii powszechnej). Wyboru przedmiotu dokonuje szkoła. Nauczanie prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.
4. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę drugiego języka – język niemiecki (2 godziny w tygodniu)
II. Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej.
1. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
a) Uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną SP 2 we Wschowie.
b) Otrzymanie promocji do klasy VII.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziału dwujęzycznego niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w punkcie II. 1. a.
b) Oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
c) Świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji, w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria:
a) Wielodzietność rodziny kandydata.
b) Niepełnosprawność kandydata.
c) Niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata.
d) Rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.
Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem zostaną podane w marcu 2020 r.

Skip to content