Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie ogłasza nabór do klasy VII dwujęzycznej

Informacje ogólne.

 1. Od 1 września 2021r. planuje się utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie klasy VII dwujęzycznej.
 2. Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: językiem polskim i językiem angielskim. Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego (5 godzin w tygodniu).
 3. Minimum dwa przedmioty nauczania prowadzone będą w języku polskim i języku angielskim (chemia, fizyka, matematyka, biologia, język niemiecki, geografia – odnosząca się do geografii ogólnej, historia – odnosząca się do historii powszechnej) wyboru przedmiotu dokonuje szkoła. Nauczanie prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.
 4. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę drugiego języka – język niemiecki (2 godziny w tygodniu).

Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej.

 1. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
  a) Uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną SP 2 we Wschowie.
  b) Otrzymanie promocji do klasy VII.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziału dwujęzycznego niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w punkcie II.1.a.
  b) Oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, zachowania.
  c) Świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji, w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria:
  a) Wielodzietność rodziny kandydata.
  b) Niepełnosprawność kandydata.
  c) Niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata
  d) Rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.

Terminy związane z naborem

Do 16.06.2021r.  – składanie wniosków

18.06.2021r. godz. 1300 – sprawdzian predyspozycji językowych

22.06.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

25. – 28.06.2021r. – dostarczenie świadectw ukończenia klasy VI.

29.06.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.06.2021r. do godz. 1400 – złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzenia woli zapisu do klasy siódmej szkoły podstawowej dziecka, które znalazło się na liście zakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego

5.07.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej.

Skip to content